เพร็พ (PrEP) มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ประมาณร้อยละ 90 แต่ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ จึงยังจำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ เพร็พ (PrEP) คืออะไร ? เพร็พ (PrEP) ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis คือ ยาที่ใช้ในการป้องกันเชื้อเอชไอวี (HIV) ก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับหรือสัมผัสเชื้อเอชไอวี (HIV) แต่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง เช่น ไม่ใส่ถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ์ มีคู่นอนหลายคน ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนอื่น โดยแพทย์จะให้กินยาทุกวัน วันละ 1 เม็ด อย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยา โดยแพทย์จะนัดทุก ...